กฏ - กติกา

กติกาของงานเดิน - วิ่ง อำนวยศิลป์ มินิมาราธอน

กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม มีดังนี้

 1. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้
  • ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
  • การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
  • การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
 2. ผู้แข่งขันควรมาถึงบริเวณงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนปล่อยตัว ประตูบริเวณจุดปล่อยตัวจะปิดก่อนเวลาปล่อยตัว 15 นาทีสำหรับการแข่งขันในแต่ละระยะ
 3. ขอให้ผู้แข่งขันปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการสนาม มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
 4. ผู้แข่งขันมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 5. ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้เป็นหลัก
 6. การจัดงานในครั้งนี้เพื่อการกุศลและช่วยเหลือสังคม มิใช้การแข่งขันเพื่อบันทึกสถิติมาตรฐาน
 7. การจัดงานในครั้งนี้ไม่สามารถปิดถนนได้ 100% ผู้แข่งขันต้องระวังตนเองและเชื่อฟังกรรมการสนามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของตัวผู้แข่งขันเอง

กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขัน เดิน-วิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกาและคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมงาน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน
 2. ต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร
 3. ต้องเริ่มเดิน-วิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มเดิน-วิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน
 4. ต้องติดหมายเลขวิ่ง BIB ไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครที่ไม่ติดหมายเลขวิ่ง BIB ผ่านจุดปล่อยตัวและเข้าสู่เส้นชัย
 5. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง ห้ามใช้ทางลัด)
 6. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
 7. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
 8. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 9. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการสนาม ที่จัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 10. การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้การคล้องป้ายอันดับเป็นหลักในระยะเดิน-วิ่ง Fun Run และ Mini Marathon ในการตรวจสอบการผ่านจุดเช็คพ้อยท์ (Check Point) ประกอบการตรวจสอบเฉพาะระยะวิ่ง Mini Marathon
 11. ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชน และติดรูปถ่าย ตามประกาศภายในเวลา 30 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 12. การประท้วงผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่กรรมการภายในเวลา 30 นาที หลังประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมวางเงินประกันจำนวน 3,000 บาท หากการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันจะถูกริบ ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาการโต้แย้งหรือคำอุทธรณ์ที่ร้องต่อกรรมการภายหลังเวลาที่กำหนด
 13. ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัล จะต้องมีชื่อ-นามสกุลและเลข BIB อยู่ในทะเบียนการสมัครของงาน "เดิน-วิ่ง อำนวยศิลป์มินิมาราธอน”
 14. คำตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดงานถือว่าสิ้นสุด

© Copyright 2019 งานเดิน - วิ่ง อำนวยศิลป์ มินิมาราธอน - All Rights Reserved